Polityka prywatności Serwisów: www.apnotus.pl i www.foodinly.com

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez każdy z Serwisów www.apnotus.pl i www.fodinly.com.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisach jest: Apnotus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Apnotus” lub „Administrator”)  z siedzibą w Lublinie , ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, KRS: 0000825600, NIP: 5272919257, REGON: 385464155.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisów przez Apnotus są przetwarzane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator zbiera i przetwarza następujące informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwani łącznie jako „Użytkownicy”):
  1. adres e-mail
  2. data urodzenia
  3. dane dotyczące zdrowia
  4. imię i nazwisko
  5. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki
  6. język posługiwania się w serwisach
  7. inne niezbędne do realizacji usługi dane
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. dobrowolnej rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim.  (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO);
  2. składania zamówienia w serwisach, w celu wykonania umowy. Obejmuje to także sytuację dokonania płatności lub zgłoszenia reklamacji. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO);
  3. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym oraz po zalogowaniu się zakładce „LOGIN” w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Obejmuje to także sytuację dokonania zgłoszenia reklamacji. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO);
  4. informowania o nowościach w serwisach lub odpowiedziach dodanych w serwisie na interesujące użytkownika tematy. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO);
  5. dokonywania przez Administratora analizy ilości użytkowników, aktywności w Serwisach w celu lepszego dobierania treści i usługi oraz dopasowania ich do potrzeb użytkowników, opracowywania statystyk związanych z korzystaniem z Serwisów, badanie satysfakcji z oferowanych usług, określanie ich jakości. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit (f) RODO);
  6. Ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit (f) RODO).  
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych podmiotom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi obowiązującymi aktami prawnymi.
 7. Informacje zbierane i przetwarzane są dobrowolnie, na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 8. Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone do formularzy informacje;
  2. poprzez dobrowolne wprowadzone po zalogowaniu w zakładce „LOGIN” informacje;
  3. poprzez gromadzenie plików “cookies”. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie technologii „cookies” należy wyłączyć obsługę tychże plików w opcjach przeglądarki internetowej.
 9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w niezbędnym do tego zakresie.
 10. Dane podane w zakładce „LOGIN” są przetwarzane w celu wykonywania usługi Serwisów.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przeciwnym wypadku będą Państwo o tym uprzednio poinformowani.
 12. Bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą nie będą one udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy państwowe, organy administracji, sądy i Trybunały, a także inne podmioty mające wyraźne umocowanie w obowiązującym porządku prawnym. W celu poprawnego działania serwisów, Państwa dane są powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz serwisów internetowych.
 13. W celu spełniania oczywistej funkcji Serwisów Państwa dane dotyczące wprowadzonych informacji na temat zdrowia i żywności będą udostępniane placówkom gastronomicznym oraz użytkownikom korzystającym z Serwisów.
 14. Zgromadzone dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w punkcie 5. niniejszej Polityki. Konieczność dłuższego przechowywania danych będzie podyktowana obowiązującymi przepisami prawa (m. in. kwestią rozpatrywania ewentualnych wniosków i dochodzeniem roszczeń).
 15. Osoby, których dotyczą przetwarzane i przechowywane dane mają prawo do:
  1. uzyskania informacji dotyczących przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz trybu wykonywania przysługujących im praw wynikających z ochrony danych, które ich dotyczą;
  2. dostępu do treści tych danych, ich prostowania, uzupełniania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, a także do ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, jeżeli osoba ta stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 16. O chęci skorzystania z praw w ust. 15 lit. a) i b) należy poinformować Administratora poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.
 17. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez skierowanie pisemnego oświadczenia do Administratora poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisach.
 18. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisów, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszych Serwisów internetowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 19. W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwisy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.